ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene- en leveringsvoorwaarden Lespakketten Online Turks Leren

Deze Algemene en leveringsvoorwaarden van lespakketten Online Turks Leren zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2013.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod; Lespakket Online Turks Leren
Artikel 5 - Optimale werking van de online cursus
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Beperkingen van en aanpassingen in de technologie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Eigendomsrecht

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Cursist: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Nedwerk Turkije handelend onder de naam/namen: Online Turks Leren; Turksleren.com

Vestigings- & bezoekadres:
Groesbeeksedwarsweg 201
6521 DH Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3971696

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur
E-mailadres: nedwerk.turkije@gmail.com
KvK-nummer: 10143952
Btw-identificatienummer: NL164084265B012400

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cursist.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de cursist zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cursist ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod: Lespakket Online Turks
1. Na betaling krijgt de cursist toegang tot het bestelde lespakket. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt de cursist zijn inlog gegevens. Om met de lespakketten van Online Turks Leren te werken heeft cursist toegang tot internet nodig en een werkende pc, laptop, tablet of smartphone met internetfunctie en mogelijkheid van geluidweergave .
2. Een online lespakket bevat: overzicht per les, uitleg van de onderwerpen, woorden zoekfunctie, oefeningen, woordenschattraining, toetsen en geluidopnamen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Voor specifieke details per lespakket wordt verwezen naar de omschrijving van het lespakket op www.turksleren.com. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Beschikking over het aanbod:
De consument heeft na inloggen onbeperkt toegang tot het overzicht per les, de woordenschat, woord zoekfunctie en de uitleg. Na afronding van alle toetsen en oefeningen blijven deze gegevens beschikbaar totdat cursist per e-mail aangeeft tot uitschrijving.
De oefeningen kunnen 4 keer gemaakt worden. Een oefening wordt geregistreerd als 'gemaakt' na raadpleging van de functieknop 'controleer' of 'correctie'.Toetsen kunnen 1 x gemaakt worden, in zijn geheel, zonder onderbreking.
4. Contact met - en Begeleiding door docenten. Over lesinhoud heeft cursist de volgende contactmogelijkheden met de docent; e-mail, contactformulier bij de lessen, via ingezonden huiswerkopdrachten en via Skype. Skypecontacten voor extra uitleg en conversatielessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde contacttijden en op afspraak. Cursist heeft recht op 2 x 15 minuten gratis Skype contact. Kosten voor vervolgcontacten bedragen € 6,50 per 15 minuten.

Artikel 5 - Optimale werking van de online cursus
1. Lesmateriaal van de lespakketten wordt via streaming beschikbaar gesteld. Cursist dient te beschikken over een internetverbinding en geluidweergave.
2. De geluidopnamen werken met Adbe Flash. Gangbare pc's, laptops, tablets en smartphones ondersteunen Flash.
3. Toetsenbordinstelling: voor een optimaal gebruik van de Turkse lettertekens dient het toetsenbord ingesteld te zijn op Verenigde Staten- Internationaal.
4. Gebruikers van een I-pad tablet of Iphone kunnen alle uitleg raadplegen, oefeningen en toetsen maken. Voor de luisterteksten en oefeningen met geluid wordt een pc of laptop aanbevolen.

Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de cursist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de cursist de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cursist elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
Bij levering van lespakketten of deelname aan groepslessen:
1. Bij de aankoop van een lespakket heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaand vanaf datum en tijdstip van ontvangst van de inloggegevens.
2. De eerste groepsles van een cursusblok is tevens proefles. Bij komst naar de tweede les, of zonder opzegging door de cursist, voorafgaande aan de tweede groepsles, is de cursist het hele lesbedrag voor het betreffende lesblok verschuldigd. Betaling dient vóór of bij aanvang van de 2e les voldaan te zijn. In geval van opzegging van deelname na de tweede groepsles vindt geen retournering (geheel dan wel gedeeltelijk) van het lesgeld plaats.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht betreffende een lespakket van Online Turks Leren, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst bij Nedwerk Turkije, van zijn schriftelijk meegedeelde opzegging, het gehele lespakketbedrag retour op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
2. Indien de cursist afziet van verdere deelname aan de groepsles, conform de termijn vermeld in artikel 6.2, ontvangt de cursist het verschuldigde lesgeld retour, minus € 12,50 wegens deelname aan les 1. Indien de cursist het lesgeld reeds betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke opzegging , terugbetalen.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de lespakketten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10- Beperkingen van en aanpassingen in de technologie
1. Nedwerk Turkije stelt in redelijkheid alles in het werk om de lessen van Online Turks Leren operationeel te houden, te actualiseren en uit te breiden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. Nedwerk Turkije behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van Online Turks Leren te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens de cursist wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de lessen Online Turks Leren of een functie of onderdeel daarvan.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van lespakketten en bij de beoordeling van aanvragen voor deelname aan groepslessen.
2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres en/of fysieke adres dat de cursist aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de cursist betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld lespakket onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 12 - Eigendomsrecht
1. Het copyright en intellectuele eigendomsrecht en de inhoud van de lespakketten Online Turks Leren en de inhoud van de website www.turksleren.com berusten bij Nedwerk Turkije en Webstyle Engineering.
2. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het volgende niet is toegestaan: (a) het kopiëren, verveelvoudigen, 'rippen', opnemen, of openbaar maken van enig onderdeel van de lespakketten Online Turks Leren of via www. turksleren.com aan cursist beschikbaar gestelde content, of het anderszins gebruik maken van Online Turks Leren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden; (b) het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken gebaseerd op lespakketten Online Turks Leren of een deel daarvan; (c) het omzeilen van de technologie die door Nedwerk Turkije, haar licentiegevers of derden wordt gebruikt voor de beveiliging van via de website beschikbare content; (d) het kunstmatig verhogen van het aantal keren dat toetsen en/of oefeningen gemaakt kunnen worden of het anderszins manipuleren van de website door gebruikmaking van een script of een ander geautomatiseerd proces; (e) het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of worden verstrekt via www.turksleren.com ; (f) het beschikbaar stellen van de inloggegevens aan anderen of het gebruik maken van de gebruikersnaam of het wachtwoord van anderen.